Συμβουλευτικές Υπηρεσίες – INTERLOG S.A. ACCOUNTING TAX & CONSULTING SERVICES

Συμβουλευτικές  Υπηρεσίες

Οι συνεχώς μεταβαλλόμενες οικονομικές συνθήκες καθιστούν επιτακτική για τις επιχειρήσεις την ποιοτικότερη διαχείριση
των πληροφοριών και το σχεδιασμό επιχειρησιακών στρατηγικών. Τα στελέχη και οι συνεργάτες της Interlog βρίσκονται
στη διάθεσή σας για την παροχή χρηματοοικονομικών συμβουλών και την εκμετάλλευση των επιχειρηματικών ευκαιριών
που ανακύπτουν στο σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον. Οι συμβουλευτικές μας υπηρεσίες έχουν ως στόχο την
βελτιστοποίηση της λειτουργίας της επιχείρησής σας και περιλαμβάνουν:

01

Εκπόνηση και παρακολούθηση
επιχειρηματικών σχεδίων

02

Σύνταξη προϋπολογισμών

03

Οργάνωση ταμειακού προγραμματισμού

04

Συμβουλές σε θέματα βελτίωσης
χρηματοοικονομικών μεγεθών και ελαχιστοποίησης φόρων

05

Αποτιμήσεις για εξαγορά – πώληση επιχειρήσεων

06

Εκπόνηση μελετών βιωσιμότητας και μείωσης κόστους

07

Υποστήριξη ανεύρεσης οικονομικών πόρων και κεφαλαίων

08

Παροχή νομικών συμβουλών σε συνεργασία με νομικούς συμβούλους