Λογιστικές Υπηρεσίες – INTERLOG S.A. ACCOUNTING TAX & CONSULTING SERVICES

Λογιστικές Υπηρεσίες

Στην Interlog διαθέτουμε την απαραίτητη τεχνογνωσία και εμπειρία για την οργάνωση και ολοκληρωμένη υποστήριξη των λογιστηρίων κάθε επιχείρησης.
Αναλυτικά, οι υπηρεσίες που παρέχουμε σε νομικά πρόσωπα περιλαμβάνουν:

01

Ίδρυση Εταιρειών και Υποκαταστημάτων

02

Παρακολούθηση, επίβλεψη και τήρηση απλογραφικών και διπλογραφικών βιβλίων μηχανογραφικά, στα γραφεία μας ή στην έδρα της επιχείρησης

03

Σύνταξη πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων
και Διοικητικών Συμβουλίων

04

Ίδρυση και εγκατάσταση υποκαταστημάτων
αλλοδαπών επιχειρήσεων στην Ελλάδα

05

Σύνταξη Οικονομικών Καταστάσεων

06

Υποστήριξη του πελάτη κατά τη διάρκεια εσωτερικών ελέγχων

07

Διεκπεραίωση γραφειοκρατικών εργασιών και συναλλαγών µε το Δημόσιο (Δ.Ο.Υ., Ασφαλιστικοί Οργανισμοί, ΓΕ.ΜΗ., Περιφέρεια και Επιμελητήρια)

08

Οργάνωση και επίβλεψη εσωτερικού λογιστηρίου

09

Σύνταξη μηνιαίων και ετήσιων πληροφοριακών αναφορών της διοίκησης

10

Προσαρμογή στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IFRS)