Ταμειακός Σχεδιασμός

Ταμειακός Σχεδιασμός

Υπάρχει έλλειψη ταμειακής ρευστότητας; Δεν είστε οι μόνοι. Ακόμη και οι πιο εύρωστες εταιρίες περνούν φάσεις που η ταμειακή τους ρευστότητα βρίσκεται υπό πίεση. Υπάρχουν συγκεκριμένοι σχεδιασμοί που θα σας βελτιώσουν τις ταμειακές ροές της εταιρίας σας.

Πως μπορώ να έχω τις απαραίτητες ταμειακές ροές;

Η ρευστότητα της εταιρίας δεν είναι κάτι που έρχεται τυχαία. Απαιτείται ένα ορθό πλάνο πληρωμών και εισπράξεων και μια συνεχής παρακολούθηση.

Πως μπορώ να βελτιώσω τα άμεσα προβλήματα ρευστότητας που αντιμετωπίζω;

– Είσπραξη απαιτήσεων. Η επικοινωνία με τον πελάτη είναι απλή αλλά και ουσιώδης ώστε να ενημερωθείτε για το πότε θα γίνουν οι πληρωμές.
– Νέα τεχνολογικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Προσφέρουν μια πληθώρα λύσεων που μέχρι τώρα είτε δεν υπήρχαν είτε απευθύνονταν σε συγκεκριμένο κοινό.

Δυνατότητα προεξόφλησης τιμολογίων. Η προεξόφληση τιμολογίων μπορεί να σας δώσει την άμεσα την ρευστότητα μέχρι και του 90% της αξίας του τιμολογίου.

Πως μπορώ να βελτιώσω τον μακροπρόθεσμο ταμειακό σχεδιασμό;

  • – Προβλέψεις ταμειακών ροών (εισπράξεις – πληρωμές).
  • – Άμεση έκδοση τιμολογίων
  • – Σωστός χειρισμός απαιτήσεων (ενήμερων / ληξιπρόθεσμων).
  • – Χρηματοδοτική μίσθωση παγίων

Στην Interlog είμαστε σε θέση στο να σας υποστηρίξουμε στην δημιουργία και παρακολούθηση ενός βέλτιστου ταμειακού πλάνου.