ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ

Η Interlog A.E. Συνεχίζοντας την διαρκή σας ενημέρωση, σας παρουσιάζει τα βασικά στοιχεία για την νέα Ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υλοποίηση του προσωρινού μέτρου ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

 • Απασχολούν 1 – 500 εργαζόμενους
 • Δεν χαρακτηρίζονται ως προβληματικές βάσει του Κανονισμού αριθ. 651/2014 (ΕΕL187/26.6.2014)
 • Πληρούν τις προϋποθέσεις του Κανονισμού αριθ. 1407/2013 (ΕΕ L351/1 της 24.12.2013) και δεν έχουν υπερβεί το αντίστοιχο όριο ενισχύσεων.
 • Δεν είναι σε αδράνεια από Απρίλιο του 2019 και έπειτα. (μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ)


ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

 • Υποβάλλονται πληροφορίες για τον κύκλο εργασιών πρώτου τριμήνου 2020
 • Υποβάλλονται πληροφορίες για το σύνολο των εξόδων του 2019 (προσοχή υπάρχουν επιπλέον διαφοροποιήσεις ανά κατηγορία επιχειρήσεων)
 • Δηλώνεται ή επαληθεύεται ο ΙΒΑΝ στον οποίο θα πραγματοποιηθεί η χορήγηση.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος και τα ως άνω συνοδευτικά στοιχεία υποβάλλονται στην πλατφόρμα έως την 10.4.2020

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

 • Για την υποβολή της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΔΕΝ αποτελεί προϋπόθεση η υπαγωγή της επιχείρησης σε κάποιον από τους κωδικούς αριθμούς δραστηριότητας (ΚΑΔ) που περιλαμβάνονται στις εκάστοτε εκδιδόμενες υπουργικές αποφάσεις για την αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων και τη χορήγηση κάθε είδους ενισχύσεων προς πληττόμενες επιχειρήσεις λόγω του κορωνοϊού COVID-19.
 • Η υποβολή αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατά τα ανωτέρω δεν δημιουργεί οποιοδήποτε δικαίωμα ή αξίωση στις αιτούσες επιχειρήσεις.
 • Ο τρόπος υπολογισμού του ύψους της ενίσχυσης οι προϋποθέσεις και η διαδικασία επιστροφής της εν όλω ή εν μέρει, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια θα καθοριστούν με όμοια απόφαση η οποία θα εκδοθεί ΜΕΤΑ (!) την παρέλευση της προθεσμίας
 • Η χορήγηση αυτή αποτελεί Δανειακή Χορήγηση και θα δημιουργήσει αντίστοιχη υποχρέωση ως βεβαιωμένη οφειλή στην εικόνα του TaxisNet.
 • Από τις έως τώρα ανακοινώσεις θα υπάρχει περίοδος χάριτος 1 έτους και έπειτα δοσολόγιο αποπληρωμής για 4 έτη.

Παρακαλούμε όποια επιχείρηση ενδιαφέρεται να υποβάλλει αίτηση υπαγωγής στον μηχανισμό Επιστρεπτέας Προκαταβολής να επικοινωνήσει άμεσα μαζί μας